Bel 085-4018329
Mail ons
App ons
Auto Aanmelden

Algemene voorwaarden SloopautosGevraagd.NL

(Geldend per 1 januari 2016)

 

Op de diensten van SloopautosGevraagd.NL zijn de onderstaande algemene voorwaarden van toepassing tussen Koper (bieder) en Verkoper (aanbieder). Deze voorwaarden zijn van toepassing indien je een bieding op jouw voertuig accepteert en je overgaat tot verkoop aan SAG, de Koper (bieder).

Door gebruik te willen maken van onze dienstverlening voor het kunnen aanbieden/verkopen van uw motorvoertuig (auto’s en bedrijfswagens/bestelbussen) gaat u akkoord met de onderstaande algemene voorwaarden.

 

Inhoudsopgave:

Artikel 1    – Definities
Artikel 2    – Toepasselijkheid
Artikel 3    – Dienstverlening SloopautosGevraagd.NL
Artikel 4    – Aanmelding
Artikel 5    – Schadevergoeding bij niet nakomen verplichting
Artikel 6    – Koopovereenkomst, betaling, levering en overdracht
Artikel 7    – Herroepingsrecht
Artikel 8    – Intellectueel eigendom
Artikel 9    – Privacy en gegevensverwerking
Artikel 10 – Toepasselijk recht en bevoegde rechter

 

 

Artikel 1 – Definities

In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven. Deze algemene voorwaarden zijn geldend per 1 januari 2016.

 

 1. Autodemontage van Spanje B.V. handelend onder de naam SloopautosGevraagd.NL (hierna te noemen: “SAG” of “Koper”) zoals ingeschreven in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel nummer 58296352.
 2. Koper (bieder): Autodemontage van Spanje B.V. handelend onder de naam SloopautosGevraagd.NL (RDW-erkend), zijnde een rechtspersoon die een online bieding (bod) heeft uitgebracht aan Verkoper (aanbieder)
 3. Verkoper (aanbieder): De consument of gemachtigde vertegenwoordiger van een rechtspersoon die zelf (uit eigen beweging) een Voertuig aanbiedt op de website SloopautosGevraagd.NL.
 4. Motorvoertuig: Een voertuig, zijnde een personen-, bedrijfsauto, caravan, De overeengekomen bieding is van toepassing op complete motorvoertuigen hiermee wordt bedoeld voorzien van banden, wielen, velgen, accu, motor, versnellingsbak, uitlaatsysteem inclusief originele katalysator en complete carrosserie(delen) tenzij anders schriftelijk wordt overeengekomen. LET OP! Automatische biedingen vanuit ons systeem zijn niet van toepassing op: vrachtwagens, motorfietsen, scooters, trailers of andere voer- of vaartuigen, welke door Verkoper (aanbieder) wordt aangeboden/aangemeld.
 5. Website(s): De verkoopsites die door Autodemontage van Spanje B.V. geëxploiteerd worden. Dit betreft o.a. de website(s): SloopautosGevraagd.NL.
 6. Bieding: Het bod dat Koper heeft uitgebracht en bevestigt per e-mail. Dit bod is altijd in euro’s en inclusief eventuele omzetbelasting en/of overige belastingen.
 
Artikel 2 – Toepasselijkheid
 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op SAG tussen Koper (bieder) en Verkoper (aanbieder).

 

Artikel 3 – Dienstverlening SAG
 1. De dienstverlening van SAG ziet toe op de totstandkoming van een Koopovereenkomst tussen Koper (bieder) en Verkoper (aanbieder).
 2. SAG biedt de mogelijkheid aan Verkoper (aanbieder) via de website www.SloopautosGevraagd.NL motorvoertuigen te verkopen aan Koper (bieder).
 3. SAG draagt zorg voor het onderhoud van de website.

 

Artikel 4 – Aanmelding
 1. Om gebruik te kunnen maken van de diensten van SAG (Koper) dient Verkoper (aanbieder) een motorvoertuig aan te melden op de website van Koper (bieder), SAG, (www.SloopautosGevraagd.NL).
 2. Verkoper (aanbieder) ontvangt op basis van zijn/haar uit eigen beweging bezoeken van de website SloopautosGevraagd.NL een online bieding van Koper (bieder). Wanneer Verkoper (aanbieder) akkoord wil gaan met de online bieding dan dient hij/zij het aanmeldingsproces verder af te ronden en alle benodigde gegevens in te vullen. Als laatste stap is een akkoord vereist van Verkoper (aanbieder) door akkoord te gaan met de algemene voorwaarden van Koper (bieder) en de aanmelding definitief door Verkoper (aanbieder) wordt verzonden en de koopovereenkomst tot stand is gekomen.
 3. Wanneer een online bieding niet online kan worden gedaan door Koper (bieder) dan bestaat de mogelijkheid voor Verkoper (aanbieder) het aanmeldformulier uit eigen beweging handmatig in te vullen en deze te verzenden aan Koper (bieder). Er zal dan schriftelijk per e-mail door Koper (bieder) aan Verkoper (aanbieder) een bieding worden gedaan. Verkoper (aanbieder) kan de bieding accepteren door schriftelijk per e-mail dit voor akkoord conform de algemene voorwaarden te bevestigen aan Koper (bieder).
 4. Om misbruik van de website van SAG tegen te gaan, zal SAG de IP-adressen opslaan van de locaties vanaf waar door Verkoper (aanbieder) wordt ingelogd.
 5. Wanneer Verkoper (aanbieder) geen omschrijving zoals de staat van het motorvoertuig en gebreken invult gaat Koper (bieder) ervan uit dat het motorvoertuig in goede staat is. Mocht blijken dat dit niet het geval is dan kan Koper (bieder) zich beroepen op artikel 1.4 in deze algemene voorwaarden en geldt voor Koper (bieder) en Verkoper (aanbieder) artikel 6.8 in deze algemene voorwaarden.

 

Artikel 5 – Schadevergoeding bij niet nakomen verplichting
 1. Wanneer Verkoper (aanbieder) zijn/haar verplichting(en) niet nakomt conform het gestelde in artikel 6.5 van de algemene voorwaarden dan is Verkoper (aanbieder) gehouden tot betaling van een schadevergoeding aan Koper (bieder) die gelijk is aan de bieding die door Koper (bieder) is gedaan aan Verkoper (aanbieder) en door Verkoper (aanbieder) is geaccepteerd.
 2. Wanneer de chauffeur(s) van Koper (bieder) zonder vooraf in kennis te zijn gesteld door Verkoper (aanbieder) voor onverrichte zaken huiswaarts moet(en) keren bijvoorbeeld doordat Verkoper (aanbieder) niet thuis is of de auto zonder toestemming van Koper (bieder) te hebben verkocht, zal Verkoper gehouden zijn tot betaling van de transportkosten en is vastgesteld op € 75,-. Deze extra transportkosten komen bovenop het in artikel 5.1 gestelde van de algemene voorwaarden.

 

Artikel 6 – Koopovereenkomst, betaling, levering en overdracht
 1. De Koopovereenkomst komt tot stand door aanvaarding door Verkoper (aanbieder) van de bieding (bod) van Koper. Verkoper is de aanbieder welke uit eigen beweging de aanmelding doet en Koper is de bieder.

  Koper (bieder), Autodemontage van Spanje B.V. handelend onder de naam SloopautosGevraagd.NL (RDW-erkend), zijnde een rechtspersoon die een online bieding (bod) heeft uitgebracht aan de uit eigen beweging online aangemeld(e) motorvoertuig(en) door Verkoper (aanbieder) op de website van Koper (bieder), SloopautosGevraagd.NL. Wanneer Verkoper (aanbieder) de bieding, de algemene voorwaarden heeft geaccepteerd en de aanmelding door Verkoper (aanbieder) definitief online wordt verzonden aan Koper (bieder) is de koopovereenkomst tot stand gekomen. Hiervan wordt door Koper (bieder) een bevestiging per e-mail inclusief algemene voorwaarden gezonden naar het door Verkoper (aanbieder) opgegeven e-mailadres.

  Wanneer op de website van Koper (bieder) geen online bieding (bod) kan worden gedaan aan Verkoper (aanbieder), dan kan de Verkoper (aanbieder) uit eigen beweging handmatig het formulier op de website van Koper (bieder), www.SloopautosGevraagd.NL invullen en zal er door Koper (bieder) per e-mail met verwijzing naar de algemene voorwaarden een bieding (bod) worden gedaan aan Verkoper (aanbieder). Wanneer Verkoper (aanbieder) de bieding (bod) van Koper (bieder) wil accepteren dan zal de Verkoper (aanbieder) de mail voor akkoord conform de algemene voorwaarden dienen te bevestigen en is de koopovereenkomst tot stand gekomen

 2. Koper (bieder) is verplicht het motorvoertuig over te nemen, tenzij het motorvoertuig niet aan de omschrijving voldoet conform artikel 1.4 “Motorvoertuig” van de algemene voorwaarden.
 3. Verkoper (aanbieder) dient het motorvoertuig inclusief de daarbij behorende documenten binnen vijf (5) werkdagen na de totstandkoming van de Koopovereenkomst over te dragen c.q. te leveren aan Koper (bieder). Koper (bieder) en Verkoper (aanbieder) kunnen in onderling overleg afwijken van de in artikel genoemde termijn.
 4. Nadat een Koopovereenkomst tussen Koper (bieder) en Verkoper (aanbieder) tot stand is gekomen, mag Verkoper (aanbieder) het Voertuig niet meer verkopen aan een derde partij of ervoor kiezen het motorvoertuig in bezit te houden en is Verkoper (aanbieder) verplicht het motorvoertuig aan Koper (bieder) te leveren. Bij niet nakomen van de verplichting door Verkoper (aanbieder) is deze gehouden tot het voldoen van een (schade)vergoeding(en) conform artikel 5 van deze algemene voorwaarden.
 5. Afhalen van het motorvoertuig door Koper (bieder) zal plaats vinden op het door Verkoper (aanbieder) aangegeven adres.
 6. De betaling zal door Koper (bieder) contant geschieden (tenzij anders bepaald) en alvorens tot betaling over te gaan, heeft Koper (bieder) het recht om te onderzoeken of het motorvoertuig overeenkomt met de omschrijving welke is verstrekt door Verkoper (aanbieder) en conform artikel 1.4 “motorvoertuig”.
 7. Indien Koper (bieder) constateert dat de omschrijving van het motorvoertuig niet overeenkomt met de werkelijke toestand van het motorvoertuig, heeft Koper (bieder) recht op een redelijke vermindering van de prijs of het recht de Koopovereenkomst ongedaan te maken c.q. te ontbinden. In dat geval heeft Verkoper (aanbieder) de mogelijkheid de Koopovereenkomst kosteloos te ontbinden.
 8. Alvorens Koper (bieder) tot betaling overgaat, is Verkoper (aanbieder) verplicht aan te tonen dat het chassisnummer en identiteitsplaatje van het Voertuig overeenstemmen met de gegevens op het kentekenbewijs c.q. de kentekencard. Koper (bieder) heeft het recht om het kentekenbewijs c.q. de kentekencard te controleren en te onderzoeken of de gegevens overeenstemmen met de tenaamstelling.
 9. De RDW-vrijwaring wordt ter plaatse opgesteld door Koper (bieder) tenzij anders tussen Koper (bieder) en Verkoper (aanbieder) wordt bepaald.
 10. Verkoper (aanbieder) is verplicht een inkoopverklaring van Koper (bieder) te ondertekenen.
 11. Verkoper (aanbieder) dient het verstrekte vrijwaringsbewijs goed te bewaren.

 

Artikel 7 – Herroepingsrecht
 1. De eenmaal tot stand gekomen Koopovereenkomst kan door Verkoper (aanbieder) en Koper (bieder) niet worden herroepen tenzij er sprake is van artikel 1.4 in deze algemene voorwaarden.
 2. Verkoper (aanbieder) in hoedanigheid als bedrijf of consument heeft een (online) aanmelding uit eigen beweging geïnitieerd door het invullen van de gevraagde gegevens op de website van www.SloopautosGevraagd.NL en door akkoord te zijn gegaan met de algemene voorwaarden van Koper (bieder) en de aanmelding definitief heeft verzonden aan Koper (bieder). Hierdoor is het aanbod van de Verkoper (aanbieder) door aanvaarding van Koper (bieder) tot stand gekomen (koopovereenkomst) en is Herroeping niet mogelijk.

 

Artikel 8 – Intellectueel eigendom
 1. De Intellectuele Eigendomsrechten, waaronder maar niet beperkt tot auteursrecht, databankrechten en merkrechten op de website(s) en alle verstrekte informatie rusten bij Autodemontage van Spanje B.V.

 

Artikel 9 – Privacy en gegevensverwerking
 1. Koper (bieder) mag het door Verkoper (aanbieder) opgegeven (e-mail)adres als juist blijven beschouwen totdat haar schriftelijk een nieuw adres is medegedeeld.
 2. De website(s) SAG zijn een onderdeel van Autodemontage van Spanje B.V. en is de wettelijk verantwoordelijke voor de gegevensverwerking. Een zorgvuldige omgang met persoonsgegevens is voor SAG van groot belang. Persoonlijke gegevens worden dan ook zorgvuldig verwerkt en beveiligd. Hierbij houdt SAG zich aan de wet- en regelgeving op het gebied van privacy en de bescherming van persoonsgegevens, zoals de Wet Bescherming Persoonsgegevens.
 3. Als Verkoper (aanbieder) akkoord is gegaan met de bieding van Koper (bieder) en een Koopovereenkomst tot stand is gekomen, zal er per e-mail een bevestiging aan Verkoper (aanbieder) worden verzonden door Koper (bieder). Het is partijen (Koper en Verkoper) niet toegestaan deze gegevens aan derden ter beschikking te stellen.
 4. In het kader van de dienstverlening worden persoonsgegevens vastgelegd. SAG gebruikt gegevens van Verkoper (aanbieder) voor de uitvoering van de overeenkomst. Daarnaast kunnen de gegevens worden verwerkt om te informeren over het (opnieuw) aanbieden van diensten van SAG, andere websites van SAG.
 5. SAG behoudt het recht om informatie aan openbare instanties te verschaffen, gebaseerd op een wettelijke of een door een rechterlijke instantie opgelegde verplichting.
 6. SAG maakt gebruik van cookies, teneinde de onderstaande gegevens over een bezoek van haar website(s) te kunnen gebruiken. SAG gebruikt deze gegevens om de identiteit van de betrokkene te kunnen vaststellen en om een volgend bezoek aan haar website(s) te vergemakkelijken. Voorts gebruikt SAG de cookies om de doeltreffendheid van haar website(s) en de reclameactiviteiten op de website te onderzoeken. Indien de website(s) wordt/worden bezocht, worden de onderstaande gegevens vastgelegd in een cookie. Indien dit door de betrokkene niet wordt gewenst, kan het gebruik van cookies verhinderd worden door de browserinstellingen aan te passen. Het weigeren van (het gebruik van) cookies kan tot gevolg hebben dat de gebruiksvriendelijkheid van de website(s) van SAG wordt verminderd, dan wel dat de website(s) van SAG geheel of gedeeltelijk ontoegankelijk wordt. De volgende gegevens worden opgeslagen in een cookie: 1) IP-adres (indien noodzakelijk), 2) sessienummer en 3) een klantnummer (indien noodzakelijk).
 7. Zowel na de aanmelding als na het afsluiten van een transactie kunnen wij u uitnodigen een review te schrijven. U bent niet verplicht hieraan mee te werken. We zijn benieuwd naar de meningen van onze Verkopers (aanbieders), maar behouden ons het recht om bijdragen welke niet aan onze sitevoorwaarden voldoen, niet te publiceren. Om de kwaliteit te waarborgen behouden we ons het recht voor reviews te reviseren teneinde grammaticale fouten te voorkomen. Door het schrijven van een recensie geeft u Koper (bieder) toestemming de recensie op de website te publiceren, inclusief uw naam of andere gegevens zoals uw woonplaats, toegevoegde afbeeldingen en Voertuiggegevens zoals u deze op de website hebt ingevuld.

 

Artikel 10 – Toepasselijk recht en bevoegde rechter
 1. Op de Koopovereenkomst is Nederlands recht van toepassing.
 Wij halen uw sloopauto op binnen Nederland. U krijgt hierbij de hoogste prijs, direct een RDW vrijwaring en we halen de auto gratis op. Service staat bij ons zeer hoog in het vaandel en afspraak is afspraak.
Copyright © 2024 SloopautoGevraagd.NL. All rights reserved | Algemene voorwaarden | Cookie policy